Skip to main content

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index] [List Home]
[birt-dev] Committer vote for Yuxuan Dai has concluded unsuccessfully

birt Committers,
This automatically generated message marks the completion of the committer
vote for Yuxuan Dai. Unfortunately, the vote did not gather enough +1s in
the voting period, thus the vote was not successful.

Vote summary: 6/0/1 with 33 not voting 
  ? Roshanak Afsarifard
 -1 Linda Chan
  ? Chen Chao
  ? Liwen Chen
  ? Yu Chen
  ? Jerry Cheng
  ? Paul Clenahan
  ? Mark Coggins
  ? Yasuo Doshiro
  ? Mohamed El-Kholy
  ? Dazheng Gao
 +1 Xiaoying Gu
  ? Nola Hague
  ? Wenbin He
 +1 Rima Kanguri
  ? Lina Kemmel
  ? Heng Li
  ? Jianchao Li
  ? Wenfeng Li
  ? Xiang Li
  ? Xuelan Li
  ? Zhongbo Li
  ? Gang Liu
  ? Rick Lu
  ? Jun Ouyang
 +1 Zhiqiang Qian
  ? Scott Rosenbaum
 +1 Jane Tatchell
  ? Krishna Venkatraman
  ? Qiangsheng Wang
 +1 Yulin Wang
  ? Jason Weathersby
  ? Michael Williams
  ? Mingxia Wu
  ? Gary Xue
 +1 Wei Yan
  ? Jun Zhai
  ? Jian Zhou
  ? Lin Zhu
  ? Sissi Zhu

If you have any questions, please do not hesitate to contact your project
lead, PMC member, or the EMO <emo@xxxxxxxxxxx>Back to the top