Skip to main content

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index] [List Home]
[birt-dev] Committer vote for Vincent Petry has concluded successfully

birt Committers,
This automatically generated message marks the successful completion of
voting for Vincent Petry to receive full Committer status on the birt
project. The next step is for the PMC to approve this vote, followed by the
EMO processing the paperwork and provisioning the account.

Vote summary: 10/0/0 with 39 not voting 
  ? Linda Chan
  ? Chen Chao
  ? Liwen Chen
  ? Yu Chen
 +1 Yuejie Chen
 +1 Jerry Cheng
  ? Hank Christensen
 +1 Paul Clenahan
  ? Mark Coggins
  ? Yasuo Doshiro
  ? Dazheng Gao
  ? Xiaoying Gu
  ? Nola Hague
 +1 Wenbin He
  ? Rima Kanguri
  ? Renuka Kanna
  ? Sue Lee
  ? Sheldon Lee-Loy
 +1 Heng Li
  ? Nina Li
  ? Wenfeng Li
  ? Xiang Li
  ? Xuelan Li
  ? Yu Li
  ? Zhongbo Li
  ? Gang Liu
  ? Ian Liu
 +1 Rick Lu
  ? Jun Ouyang
 +1 Zhiqiang Qian
 +1 Scott Rosenbaum
  ? Jane Tatchell
  ? Krishna Venkatraman
  ? Qiangsheng Wang
  ? Wei Wang
  ? Yueqiang Wang
 +1 Yulin Wang
  ? Jason Weathersby
  ? Mingxia Wu
  ? Gary Xue
  ? Wei Yan
  ? Liang Yu
  ? Jun Zhai
  ? Xiaofeng Zhang
 +1 Xiong Zhang
  ? Jian Zhou
  ? Lin Zhu
  ? Sissi Zhu
  ? he xingjie

If you have any questions, please do not hesitate to contact your project
lead, PMC member, or the EMO <emo@xxxxxxxxxxx>Back to the top