Skip to main content

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index] [List Home]
[birt-dev] Committer vote for yu chen has concluded successfully

birt Committers,
This automatically generated message marks the successful completion of
voting for yu chen to receive full Committer status on the birt project.
The next step is for the PMC to approve this vote, followed by the EMO
processing the paperwork and provisioning the account.

Vote summary: 11/0/0 with 54 pending 
  ? Roshanak Afsarifard
  ? Utpal Bhatt
  ? Catherine Block
  ? Mike Boyersmith
  ? Linda Chan
  ? Chen Chao
  ? Chen Chen
  ? Liwen Chen
  ? Mike Chen
 +1 Yuejie Chen
  ? Jerry Cheng
  ? Paul Clenahan
  ? Mark Coggins
  ? Yasuo Doshiro
  ? Dazheng Gao
  ? Xiaoying Gu
  ? Nola Hague
 +1 Wenbin He
  ? Petter Ivmark
  ? Venkateswaran Iyer
  ? Rima Kanguri
  ? Renuka Kanna
  ? Aneesh Kulkarni
  ? Derek Lai
  ? Peter Lai
  ? Sue Lee
  ? Sheldon Lee-Loy
  ? Jianchao Li
  ? Nina Li
  ? Wenfeng Li
  ? Xiang Li
  ? Xuelan Li
  ? Yu Li
 +1 Zhongbo Li
  ? Qi Liang
  ? Zheng Lin
 +1 Gang Liu
  ? Ian Liu
  ? Rick Lu
  ? Xudong Ma
  ? Liesbeth Matthieu
  ? David Michonneau
 +1 Jun Ouyang
  ? Shixiong Ouyang
 +1 Zhiqiang Qian
  ? Scott Rosenbaum
  ? Jane Tatchell
  ? Krishna Venkatraman
  ? Qiangsheng Wang
 +1 Wei Wang
  ? Yueqiang Wang
 +1 Yulin Wang
  ? Jason Weathersby
  ? Mingxia Wu
 +1 Gary Xue
 +1 Wei Yan
  ? Liang Yu
  ? Jun Zhai
  ? Xiaofeng Zhang
  ? Xiaohu Zhang
 +1 Xiong Zhang
  ? Jian Zhou
  ? Lin Zhu
  ? Sissi Zhu
  ? he xingjie

If you have any questions, please do not hesitate to contact your project
lead, PMC member, or the EMO <emo@xxxxxxxxxxx>Back to the top