Skip to main content

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index] [List Home]
[birt-dev] Committer vote for Zhongbo Li has concluded successfully

birt Committers,
Voting is complete for Zhongbo Li to receive full Committer status on the
birt project. The next step is for the PMC to approve this vote, followed
by the EMO processing the paperwork and provisioning the account.

Vote summary: 9/0/0 with 70 pending 
  ? Roshanak Afsarifard
  ? Utpal Bhatt
  ? Catherine Block
  ? Mike Boyersmith
  ? Linda Chan
  ? Chen Chao
  ? Chen Chen
  ? Liwen Chen
  ? Mike Chen
 +1 Yuejie Chen
  ? Jerry Cheng
 +1 Paul Clenahan
  ? Mark Coggins
  ? Rohit Colaco
  ? Yasuo Doshiro
 +1 Dazheng Gao
  ? Xiaoying Gu
  ? Nola Hague
  ? Wenbin He
  ? Petter Ivmark
  ? Venkateswaran Iyer
  ? Mei Jian
  ? Rima Kanguri
  ? Renuka Kanna
  ? Aneesh Kulkarni
  ? Derek Lai
  ? Peter Lai
  ? Sue Lee
  ? Sheldon Lee-Loy
  ? Alan Li
  ? Nina Li
 +1 Wenfeng Li
  ? Xiang Li
  ? Xuelan Li
  ? Yu Li
  ? Qi Liang
 +1 Hongchang Lin
  ? Zheng Lin
  ? Gang Liu
  ? Ian Liu
  ? Jiaying Liu
  ? Dan Lu
  ? Rick Lu
  ? Zhen Luo
  ? Xudong Ma
  ? Liesbeth Matthieu
 +1 David Michonneau
  ? Jun Ouyang
  ? Shixiong Ouyang
  ? Bhanu Prakash
  ? Zhiqiang Qian
  ? Scott Rosenbaum
  ? Kai Shen
  ? Jane Tatchell
  ? Haijia Tong
  ? Krishna Venkatraman
  ? Hongxia Wang
 +1 Qiangsheng Wang
  ? Stanley Wang
  ? Wei Wang
  ? Yueqiang Wang
 +1 Yulin Wang
  ? Jason Weathersby
  ? Zhao Wei
  ? Mingxia Wu
  ? Gary Xue
  ? Houqiang Yan
  ? Wei Yan
  ? Jingtao Yang
  ? Lixing Yao
  ? Liang Yu
  ? Jun Zhai
  ? Xiaofeng Zhang
  ? Xiaohu Zhang
 +1 Xiong Zhang
  ? Jian Zhou
  ? Lin Zhu
  ? Sissi Zhu
  ? he xingjie

If you have any questions, please do not hesitate to contact your project
lead, PMC member, or the EMO <emo@xxxxxxxxxxx>Back to the top