Skip to main content

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index] [List Home]
[birt-dev] Vote for Committer status for Zhongbo Li has started

birt Committers,
Qiangsheng Wang has nominated Zhongbo Li as a Committer on the birt
project. The reason given is as follows:


Zhongbo has already contributed to following features of BIRT designer.

PPT emitter
Static html emitter
The new preview prototype.
Report table/xtab layout algorithm
Adapt new SWT widget into BIRT designer

He is working on 
https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=190107
https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=190108>
https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=190130

Also have fixed or reported following bugs

https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=160279
https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=161174 
https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=161387 
https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=166001 
https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=169400
https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=169817 


The vote is being held via the MyFoundation portal: voters *must* use the
portal for the votes to be properly recorded. The voting will continue
until either all 79 existing Committers have voted or until they have been
given enough time to vote, even if they do not do so (defined as at least
one week). Zhongbo Li must receive at least three +1s and no -1s for a
successful election.

Eligible Committers must cast their votes through their My Foundation
portal page (do NOT just reply to this email; your vote will not be
correctly recorded unless you use the portal):

  http://portal.eclipse.org/

If you have any questions, please do not hesitate to contact your project
lead, PMC member, or the EMO <emo@xxxxxxxxxxx>

The project Committers eligible to vote are:

  Roshanak Afsarifard
  Utpal Bhatt
  Catherine Block
  Mike Boyersmith
  Linda Chan
  Chen Chao
  Chen Chen
  Liwen Chen
  Mike Chen
  Yuejie Chen
  Jerry Cheng
  Paul Clenahan
  Mark Coggins
  Rohit Colaco
  Yasuo Doshiro
  Dazheng Gao
  Xiaoying Gu
  Nola Hague
  Wenbin He
  Petter Ivmark
  Venkateswaran Iyer
  Mei Jian
  Rima Kanguri
  Renuka Kanna
  Aneesh Kulkarni
  Derek Lai
  Peter Lai
  Sue Lee
  Sheldon Lee-Loy
  Alan Li
  Nina Li
  Wenfeng Li
  Xiang Li
  Xuelan Li
  Yu Li
  Qi Liang
  Hongchang Lin
  Zheng Lin
  Gang Liu
  Ian Liu
  Jiaying Liu
  Dan Lu
  Rick Lu
  Zhen Luo
  Xudong Ma
  Liesbeth Matthieu
  David Michonneau
  Jun Ouyang
  Shixiong Ouyang
  Bhanu Prakash
  Zhiqiang Qian
  Scott Rosenbaum
  Kai Shen
  Jane Tatchell
  Haijia Tong
  Krishna Venkatraman
  Hongxia Wang
  Qiangsheng Wang
  Stanley Wang
  Wei Wang
  Yueqiang Wang
  Yulin Wang
  Jason Weathersby
  Zhao Wei
  Mingxia Wu
  Gary Xue
  Houqiang Yan
  Wei Yan
  Jingtao Yang
  Lixing Yao
  Liang Yu
  Jun Zhai
  Xiaofeng Zhang
  Xiaohu Zhang
  Xiong Zhang
  Jian Zhou
  Lin Zhu
  Sissi Zhu
  he xingjieBack to the top