Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » Eclipse Projects » BIRT » BIRT not interpreting Polish characters as part of the string(BIRT adding line breaks within words)
BIRT not interpreting Polish characters as part of the string [message #1781210] Fri, 02 February 2018 19:57 Go to next message
Mark Grawburg is currently offline Mark GrawburgFriend
Messages: 5
Registered: November 2017
Junior Member
I am creating a report using Polish. BIRT is not recognizing certain Polish characters as being part of the word. If a word is reaching the end of the line, and there is a Unicode character, then the word will be split at that character, with the rest of the word going to the next line.

Here is the text I am trying to display as PDF in Workday:

'Rok '+(new Date().getFullYear() - 1)+" by\u0142 niezwyk\u0142y dla spó\u0142ki PayPal. Wspólnie wcielamy w \u017Cycie nasz\u0105 misj\u0119 i realizujemy marzenie o demokratyzacji us\u0142ug finansowych oraz udost\u0119pnieniu ich milionom ludzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Niezale\u017Cnie od obszaru naszej dzia\u0142alno\u015Bci klient jest zawsze najwa\u017Cniejszy i \u0142\u0105czy nasze wysi\u0142ki wokó\u0142 wspólnego celu.Nasz sukces w ubieg\u0142ym roku to owoc Twojej pracy i zaanga\u017Cowania. Twój osobisty wk\u0142ad w po\u0142\u0105czeniu z osi\u0105gni\u0119ciami firmy stanowi\u0105 podstaw\u0119 Twojego wyniku wydajno\u015Bci i \u0142\u0105cznego wynagrodzenia, podanego w za\u0142\u0105czonym dokumencie. Z ogromn\u0105 rado\u015Bci\u0105 informuj\u0119, \u017Ce ze wzgl\u0119du na doskona\u0142e wyniki finansowe spó\u0142ki PayPal za rok "+(new Date().getFullYear() - 1)+" mo\u017Cemy przyzna\u0107 pracownikom zas\u0142u\u017Cone premie.Mam nadziej\u0119, \u017Ce cieszysz si\u0119 z tych wyników razem z nami, jak równie\u017C z otrzymanej premii. Czekam na kolejny rok i licz\u0119 na nasz\u0105 dalsz\u0105 wspó\u0142prac\u0119."
+"<br><br>"
+"Dziękuję za dobrą pracę każdego dnia!"

The font is set to Arial yet the Strings with Unicode are not coming through as a single string. When I double-click highlight a word with a Unicode character in it, only the part until the Unicode character is highlighted. I currently have this code residing in a Dynamic Text box set to HTML type.Workday Integrations Consultant
IBM
Re: BIRT not interpreting Polish characters as part of the string [message #1781212 is a reply to message #1781210] Fri, 02 February 2018 20:16 Go to previous message
Mark Grawburg is currently offline Mark GrawburgFriend
Messages: 5
Registered: November 2017
Junior Member
Issue solved. Arial was not the proper font to use for Polish. I had to switch it to Tahoma.


Workday Integrations Consultant
IBM
Previous Topic:unhiding cell of one column
Next Topic:BIRT 2.5.1 Optional prompts
Goto Forum:
  


Current Time: Wed Aug 05 08:57:00 GMT 2020

Powered by FUDForum. Page generated in 0.24055 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top