Eclipse Project Status

Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT)Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT)   82
Eclipse ProjectEclipse Project   00
Eclipse ProjectOrion   282    
Eclipse Modeling ProjectAmalgamation   11  
Eclipse Modeling ProjectCDO Model Repository   33
Eclipse Modeling ProjectEMF Diff/Merge  21     
Eclipse Modeling ProjectEclipse Generation Factories (EGF)   43   
Eclipse Modeling ProjectEMF   43
Eclipse Modeling ProjectEMF Query   11
Eclipse Modeling ProjectEMF Transaction   11
Eclipse Modeling ProjectEMF Validation   11
Eclipse Modeling ProjectExtended Editing Framework (EEF)   21  
Eclipse Modeling ProjectEMF Facet  22   
Eclipse Modeling ProjectGraphical Modeling Framework (GMF) Tooling   21 
Eclipse Modeling ProjectMoDisco  21  
Eclipse Modeling ProjectOCL (Object Constraint Language)   21
Eclipse Modeling ProjectPapyrus   374  
Eclipse Modeling ProjectMDT UML2   11
Eclipse Modeling ProjectMDT XSD (XML Schema Definition)   11
Eclipse Modeling ProjectATL   21
Eclipse Modeling ProjectQVT Operational   21
MylynMylyn   32
MylynMylyn Builds   11   
RTEclipse Communication Framework   22
RTEclipseLink Project   173 
RTEquinox   00
RTEclipse Gyrex Project   32   
RTRemote Application Platform   41
RTRiena Project   31 
SOA Platform ProjectBPEL Designer   11    
SOA Platform ProjectStardust   302     
Technology ProjectDynamic Languages Toolkit   53
Technology ProjectEclipse Git Team Provider   176  
Technology ProjectHudson   52     
Technology ProjectJava implementation of Git   165  
Technology ProjectJubula Functional Testing Tool   103   
Technology ProjectMaven Integration   42   
Technology ProjectMaven Integration for Web Tools Platform   11     
Technology ProjectEclipse Packaging Project   99
Technology ProjectMarketplace Client   22  
Technology ProjectCode Recommenders   83    
Technology ProjectSapphire   11    
Technology ProjectEclipse Scout   202   
Tools ProjectC/C++ Development Tooling (CDT)   249
Tools ProjectTarget Communication Framework   133  
Tools ProjectGraphical Editing Framework (GEF)   43
Tools ProjectLinux Tools   104  
Tools ProjectMemory Analyzer   11 
Tools ProjectObject Teams   11   
Tools ProjectPHP Development Tools   52 
Tools ProjectParallel Tools Platform (PTP)   85  
Tools ProjectTarget Management   63
Eclipse Web Tools Platform ProjectEclipse Web Tools Platform Project   43
Eclipse Web Tools Platform ProjectWTP Common Tools   33
Eclipse Web Tools Platform ProjectJavaScript Development Tools   44
Eclipse Web Tools Platform ProjectServer Tools   32
Eclipse Web Tools Platform ProjectWTP Source Editing   63
Technology ProjectDAWNSci   72      
Technology ProjectCloud Application Management Framework   11      
SOA Platform ProjectBPMN2 Modeler Project   22      
SOA Platform ProjectWinery   21      
Technology ProjectTechnology Project    00      
SOA Platform ProjectSOA Platform Project    00      
RTVert.x   42      
RTVirgo   22     
RTGemini Naming   11      
PolarSys RootPOP   11      
RTRT   00      
RTEclipse Bundle Recipes   11      
PolarSys RootKitalpha   44      
PolarSys RootCapella   144      
MylynMylyn Versions   11    
PolarSys RootPolarSys Root    00      
PolarSys RootPolarSys    00      
RTBundles    76      
RTFramework    95      
RTGemini Web   11      
IoTCalifornium (Cf) CoAP Framework   22      
RTRemote Application Platform Incubator  32      
Technology ProjectEclipse Advanced Scripting Environment (EASE)   52      
RTGemini Management   11      
RTEquinox p2   108  
RTGemini - Enterprise Modules Project   00      
RTSMILA   21      
Technology ProjectSupplemental Widgets for SWT (Nebula)  93      
Tools ProjectBuildship   31      
Tools ProjectLua Development Tools    31      
Tools ProjectOomph    105      
Tools ProjectAspectJ   11      
Tools ProjectAndmore   63      
Tools ProjectTools Project    00      
Tools ProjectAJDT - AspectJ Development Tools Project   11      
Tools ProjectFortran Development Tools (Photran)   22     
Tools ProjectSequoyah   00   
Eclipse Web Tools Platform ProjectWTP Java EE Tools   31 
Eclipse Web Tools Platform ProjectWeb Services Tools   22 
Tools ProjectTrace Compass   94      
Tools ProjectEclipse Titan   22      
Tools ProjectMobile Tools for Java   11   
Tools ProjectThym   22      
Technology ProjectTycho  84      
Technology ProjectSWTBot   22      
Technology ProjectLyo   22      
Technology ProjectMDM WEB   31      
MylynMylyn Tasks   22    
Technology ProjectThe Eclipse Integrated Computational Environment   61      
Technology ProjectHandly   11      
Technology ProjecteGerrit   11      
Technology ProjectFlux   22      
Technology ProjectNebula NatTable   42      
Technology ProjectOgee   72      
Technology ProjectSkalli  11      
Technology ProjectSpatio-Temporal Epidemiological Modeler   31      
Technology ProjectSisu  11      
Technology ProjectCode Recommenders Incubator   22      
Technology ProjectOpen System Engineering Environment  112      
Technology ProjectRCP Testing Tool   72      
Technology Projecte(fx)clipse   32      
RTJetty - Servlet Engine and Http Server   122   
Eclipse ProjectJDT UI   83      
Eclipse Modeling ProjectEMF Teneo Model Relational Mapping   11   
Eclipse ProjectSWT   197      
Eclipse ProjectResources   63      
Eclipse ProjectRelEng   53      
Eclipse Modeling ProjectEMFCompare    64      
Eclipse Modeling ProjecteTrice  21      
Eclipse Modeling ProjectModeling Workflow Engine   11  
Eclipse ProjectPlatform Text   42      
Eclipse Projecte4 Project  86      
Eclipse Modeling ProjectGraphical Modeling Project    00      
Eclipse ProjectJDT - Java development tools   11  
Eclipse Modeling ProjectRequirements Modeling Framework  43      
Eclipse ProjectJava development tools debug   73      
Eclipse ProjectJDT/Core   124      
Eclipse Modeling ProjectEMFStore    21      
Eclipse Modeling ProjectBusiness Process Model and Notation (BPMN2)   11      
Eclipse Modeling ProjectEMFT Texo  11      
Eclipse Modeling ProjectGraphiti   11      
Eclipse Modeling ProjectEMF-IncQuery  73      
Eclipse Modeling Projectepsilon   41      
Eclipse Modeling ProjectGMF Notation    11      
Eclipse ProjectPDE - Plugin Development Environment   136  
Eclipse Modeling ProjectGMF Runtime    21      
Eclipse Modeling ProjectModel To Text (M2T)  00    
Eclipse Modeling ProjectEMF Refactor  11      
Eclipse ProjectPlatform Debug   62      
Eclipse Modeling ProjectEclipse Model Framework Technology (EMFT)   00     
Eclipse ProjectEclipse Platform   144 
Eclipse Modeling ProjectHenshin  43      
Eclipse Modeling ProjectXpand   21  
Eclipse Modeling ProjectModel Development Tools (MDT)00     
Eclipse ProjectUI   497      
Eclipse Modeling ProjectModel-to-Model Transformation (MMT)   00    
MylynMylyn Context   11    
IoTPaho    93      
MylynMylyn Docs   84    
IoTEclipse SmartHome   214      
MylynMylyn Commons   22    
IoTWakaama   43      
IoTVorto   11      
IoTOM2M   11      
IoTMosquitto   11      
IoTConcierge   33      
MylynMylyn Reviews   42     
IoTEclipse SCADA   11      
IoTKrikkit   22      
IoTLeshan   73      
IoTKura    82      
IoTIoT    00      
Eclipse Modeling ProjectEclipse Modeling Project   00      
Eclipse Modeling ProjectXtext   163  
Eclipse Modeling ProjectEclipse UML Generators   11      
Eclipse Modeling ProjectTextual Modeling Framework   00      
Eclipse Modeling ProjectSphinx   31      
Eclipse Modeling ProjectQVTd (QVT Declarative)  31      
Eclipse Modeling ProjectSirius    142      
Eclipse Modeling ProjectEMF Parsley   33      
Eclipse Modeling ProjectEclipse Modeling Framework (EMF)    00   
Eclipse Modeling ProjectViatra   41      
Eclipse Modeling ProjectEcore Tools    11      
Eclipse Modeling ProjectEATOP   21      
Eclipse Modeling ProjectAcceleo    52      
Eclipse Modeling ProjectEMF Client Platform   82      
Eclipse Modeling ProjectEdapt    11      
Technology ProjectAccessibility Tools Framework   11 
Eclipse Web Tools Platform ProjectDali Java Persistence Tools   22
Technology ProjectXWT    22      
MylynReview for Eclipse (R4E)  00      
Technology ProjectTigerstripe  11      
IoTPonte   00      
Eclipse Modeling ProjectGendoc   11      
Technology ProjectBabel  00      
PolarSys RootReqCycle   00      
Eclipse Modeling ProjectEclipse UML Profiles Repository   00      
PolarSys RootArCon   00      
Technology ProjectAether  11      
MylynMylyn Incubator  11      
RTGemini Blueprint   00      
MylynVisual Editor for XML   11      
Data Tools PlatformData Tools Platform   00
Eclipse Modeling ProjectAgent Modeling Platform  00   
MylynModel Focusing Tools  00    
MylynIntent  00    
SOA Platform ProjectJava Workflow Tooling   00 
SOA Platform ProjectSCA Tools  00
Technology ProjectKoneki   00    
Technology ProjectEclipse Runtime Packaging Project   00   
Technology ProjectSubversive - SVN Team Provider   00
Tools ProjectWindowBuilder   00   
Eclipse Web Tools Platform ProjectWTP EJB Tools   00
Eclipse Web Tools Platform ProjectEnterprise Tools for the OSGi Service Platform  00   
Tools ProjectEGL Development Tools  00      
Tools ProjectDamos  00      
Tools ProjectPDT Incubator   00      
Data Tools PlatformConnectivity   00      
Tools ProjectEclipse Orbit Project   00      
RTIncubator    00      
Data Tools PlatformIncubator  00      
IoT4DIAC - Framework for Distributed Industrial Automation and Control   00      
Data Tools PlatformModel Base   00      
IoTPaho Incubator   00      
Eclipse Web Tools Platform ProjectJava EE Module Configuration Editors   00     
Eclipse Web Tools Platform ProjectWTP Incubator  00      
Eclipse Web Tools Platform ProjectJavaServer Faces   00 
Eclipse Web Tools Platform ProjectWebtools Releng   00     
Eclipse Web Tools Platform ProjectVJet  00      
PolarSys Root3P - PolarSys Packaging   00      
PolarSys RootCHESS   00      
IoTMihini   00      
IoTRISE V2G   00      
RTApricot  00      
RTGemini DBAccess   00      
Tools ProjectTest and Performance Tools Platform  00      
PolarSys RootCOTSAQ   00      
PolarSys RootEclipse Safety Framework   00      
Data Tools PlatformEnablement   00      
Eclipse Cloud DevelopmentDirigible   00      
Eclipse Modeling ProjectJava Emitter Templates (JET2)   00   
Technology ProjectNebula Incubator   00      
Technology ProjectEclipse Process Framework Project   00      
Technology ProjectCommits Dashboard   00      
Technology ProjectopenK platform   00      
Technology ProjectDash, Tools for Committers and members  00      
Eclipse Modeling Projectemfatic   00      
Eclipse Modeling ProjectEMF Feature Model  00      
Eclipse Modeling ProjectWazaabi  00      
Technology ProjectMbeddr   00      
Technology ProjectThe IDE Meta-tooling Platform  00      
Technology ProjectIDE for Education  00      
Technology ProjectGraphical Editing Framework 3D  00      
Technology Projectg-Eclipse Technology Project   00      
Eclipse Modeling ProjectGenerative Modeling Technologies (GMT)   00      
Technology ProjectThe Eclipse Examples Project  00      
Eclipse Modeling ProjectFundamental Modeling Concepts   00      
Eclipse Modeling ProjectFranca    00      
Technology ProjectChe   00      
Eclipse Modeling Projectb3  00      
SOA Platform ProjectBPMN modeler  00   
SOA Platform ProjecteBAM  00      
Technology ProjectVoice Tools Project   00      
Eclipse ProjectUA   00      
Technology ProjectHiggins   00      
Tools ProjectBuckminster Component Assembly   00   
Tools ProjectAjax Tools Framework (ATF)  00      
Data Tools PlatformSQL Dev Tools   00      
Technology ProjectEclipse UOMo  00      
SOA Platform ProjecteBPM  00      
Technology ProjectReal-Time Software Components  00      
Technology ProjectRemus  00      
Technology ProjectCommon Build Infrastructure   00      
Eclipse Modeling ProjectIMM Releng    00      
SOA Platform ProjectSwordfish  00    
SOA Platform ProjectMangrove - SOA Modeling Framework    00      
Technology ProjectSketch  00      
RTGemini JPA   00      
Legend
  • Activity in the last three months
  • Activity in the last six months
  • No activity for more than six months

Note that subprojects are included in the determination of liveliness. A project is as lively as the most lively of its subprojects.