Class RegisteredDecoder


 • public class RegisteredDecoder
  extends java.lang.Object
  • Field Summary

   Fields 
   Modifier and Type Field Description
   javax.websocket.EndpointConfig config  
   java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> decoder  
   java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> interfaceType  
   java.lang.Class<?> objectType  
   boolean primitive  
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   RegisteredDecoder​(java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> decoder, java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> interfaceType, java.lang.Class<?> objectType, javax.websocket.EndpointConfig endpointConfig, WebSocketComponents components)  
   RegisteredDecoder​(java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> decoder, java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> interfaceType, java.lang.Class<?> objectType, javax.websocket.EndpointConfig endpointConfig, WebSocketComponents components, boolean primitive)  
  • Method Summary

   All Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   void destroyInstance()  
   <T extends javax.websocket.Decoder>
   T
   getInstance()  
   boolean implementsInterface​(java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> type)  
   boolean isType​(java.lang.Class<?> type)  
   java.lang.String toString()  
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
  • Field Detail

   • decoder

    public final java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> decoder
   • interfaceType

    public final java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> interfaceType
   • objectType

    public final java.lang.Class<?> objectType
   • primitive

    public final boolean primitive
   • config

    public final javax.websocket.EndpointConfig config
  • Constructor Detail

   • RegisteredDecoder

    public RegisteredDecoder​(java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> decoder,
                 java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> interfaceType,
                 java.lang.Class<?> objectType,
                 javax.websocket.EndpointConfig endpointConfig,
                 WebSocketComponents components)
   • RegisteredDecoder

    public RegisteredDecoder​(java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> decoder,
                 java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> interfaceType,
                 java.lang.Class<?> objectType,
                 javax.websocket.EndpointConfig endpointConfig,
                 WebSocketComponents components,
                 boolean primitive)
  • Method Detail

   • implementsInterface

    public boolean implementsInterface​(java.lang.Class<? extends javax.websocket.Decoder> type)
   • isType

    public boolean isType​(java.lang.Class<?> type)
   • getInstance

    public <T extends javax.websocket.Decoder> T getInstance()
   • destroyInstance

    public void destroyInstance()
   • toString

    public java.lang.String toString()
    Overrides:
    toString in class java.lang.Object