Class ConnectHandler.ConnectContext

 • Enclosing class:
  ConnectHandler

  protected static class ConnectHandler.ConnectContext
  extends java.lang.Object
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   ConnectContext​(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, javax.servlet.AsyncContext asyncContext, EndPoint endPoint)  
  • Method Summary

   All Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   javax.servlet.AsyncContext getAsyncContext()  
   java.util.concurrent.ConcurrentMap<java.lang.String,​java.lang.Object> getContext()  
   EndPoint getEndPoint()  
   javax.servlet.http.HttpServletRequest getRequest()  
   javax.servlet.http.HttpServletResponse getResponse()  
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Constructor Detail

   • ConnectContext

    public ConnectContext​(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
               javax.servlet.http.HttpServletResponse response,
               javax.servlet.AsyncContext asyncContext,
               EndPoint endPoint)
  • Method Detail

   • getContext

    public java.util.concurrent.ConcurrentMap<java.lang.String,​java.lang.Object> getContext()
   • getRequest

    public javax.servlet.http.HttpServletRequest getRequest()
   • getResponse

    public javax.servlet.http.HttpServletResponse getResponse()
   • getAsyncContext

    public javax.servlet.AsyncContext getAsyncContext()
   • getEndPoint

    public EndPoint getEndPoint()