BIRT 2.3 Project Log file

 

Section 1: List of committers

 

Eclipse unix login names:

ali

ashevade

bliu

cblock

cchao

cyu

dgao

dmichonneau

gliu

gxue

heli

hlin

htong

hwang

hxingjie

hyan

iliu

jcheng

jili

jliu

jluo

jouyang

jtatchell

jweathersby

jzhai

jzhou

kshen

kvenkatra

lchan

lchen

lyu

lzhu

mboyersmi

mcoggins

mpadhye

mwu

nhague

nli

pclenahan

pivmark

progers

qliang

qsong

qwang

rail

rcolaco

rkanguri

rkanna

rlu

*sdsouza

shu

slee

sleeloy

sliu

srosenbaum

sschafer

stwang

szhu

thuang

*uid8185

whe

wli

wwang

wyan

xgu

xiazhang

xili

xizhang

xli

xma

ychen

ydoshiro

yli

yma

yuchen

yulin

ywang

zli

zluo

zqian

zwei

zzhang

 

 

 

Section 2: Contributions from non-committers

 

 

 

Component: BIRT Chart

Bugzilla bug: 111179

Contributor name: Morten

Contribution size: 100 LOC

Committer: Zhiqiang Qian

 

Component:  BIRT online help

Bugzilla bug: 131009 Provide context-sensitive help links for BIRT UI

contributor's name:  David R. Cole, IBM

contribution size:  220KB

committer: Jane Tatchell

 

 

Component: BIRT Chart

Bugzilla bug: 169492

Contributor name: Susan Cline

Contribution size: 200 LOC

Committer: Nina Li

 

Component: Build

Bugzilla bug: 169714

Contributor name: Sunitha Kambhampati

Contribution size: 2.61kb

Committer: xgu

 

 

Component: org.eclipse.birt.report.engine

Bugzilla bug: 17687

Contributor name: Deepa Remesh <dremesh@gmail.com>

Contribution size: 1 line (This can be in lines of code or KB/MB)

Committer: Wei Wang

 

Component: org.eclipse.birt.core

Bugzilla bug: 190154, 190157

Contributor name: Roman Arkhangelskiy <rarkhangelskiy@parasoft.com>

Contribution size: 12 code points (This can be in lines of code or KB/MB)

Committer: Wei Wang

 

BIDI contribution from IBM:

BIRT component:  BIRT design engine, BIRT engine, BIRT chart, BIRT viewer, BIRT report designer

Bugzilla number:  222072, 222170, 223345,225140,225180,225536,225539,225540, 225547,225548,225549,225560,228244

Size of the contribution:  around 1000 lines of code

Committer name: Wenbin He

Contributor name:

Ira Fishbein, IBM Organization, FIRA@il.ibm.com,
Lina Kemmel, IBM Organization, LKEMMEL@il.ibm.com

Mohamed El-Kholy, IBM,                    khouly@eg.ibm.com

Mohamed Tarief,       IBM,                   tarief@eg.ibm.com

 

Section 3: Third party products

 

 

 

Third Party Software

IPzilla #

License

Link to License

Comment 1

 

Comment 2

 

Rhino 1.6R7

1864

NPL 1.1

http://www.mozilla.org/MPL/NPL-1.1.html

 

Jar files only

No modification

 

Apache Derby 10.3.1.4

1883

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

Jakarta Commons CLI 1.0

218

 

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Jar files only

 

No modification

 

JTidy R7

295

 

JTidy Project License

http://jtidy.sourceforge.net/license.html

Jar files only

 

No modification

 

Simple API for CSS 1.3

265

W3C License

http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231

Jar files only

 

No modification

 

Flute 1.3

 

272

 

W3C License

http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231

Jar files only

 

No modification

 

Commons codec1.3

213

 

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

Xerces2 Java Parser 2.9.0

2361

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

Apache Axis 1.4

2362

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

Prototype.js 1.4.0

309

 

http://dev.rubyonrails.org/browser/spinoffs/prototype/LICENSE

Javascript lib

No modification

 

Batik 1.6

209

 

Apache Batik Public License

                               

http://xml.apache.org/batik/license.html

 

Jar files only

No modification

 

iText 1.5.4

2114

Mozilla 1.1

http://www.lowagie.com/iText/MPL-1.1.txt

Jar files only

No modification