BIRT 2.2 Project Log file

 

Section 1: List of committers

 

Eclipse unix login names:

akulkarni  

 ali        

 bprakash   

 cblock     

 cchao      

 cchen      

 dgao       

 dlai       

 dlu        

 dmichonneau

 gliu       

 gxue        

 hlin       

 htong      

 hwang      

 hxingjie   

 hyan       

 iliu       

 jcheng     

 Jingtao    

 jliu       

 jouyang    

 jtatchell  

 jweathersby

 jzhai      

 jzhou      

 kshen      

 kvenkatra  

 lchan       

 lchen      

 lyao       

 lyu        

 lzhu       

 mboyersmi  

 mchen      

 mjian      

 mwu        

 nli        

 pclenahan  

 pivmark    

 plai       

 progers    

 qliang     

 qsong      

 qwang      

 rafsarifard

 rcolaco    

 rkanguri   

 rkanna     

 rlu        

 shu        

 slee       

 sleeloy    

 souyang    

 srosenbaum 

 sschafer   

 stwang     

 szhu       

 viyer      

 whe        

 wli        

 wwang      

 wyan        

 xgu        

 xiazhang   

 xili       

 xizhang    

 xli        

 xma        

 xzhang     

 ychen      

 ydoshiro   

 yli        

 yuchen     

 yulin      

 ywang      

 zlin       

 zluo       

 zqian      

 zwei        

 

 

Section 2: Contributions from non-committers

 

 

 

Component: BIRT Chart

Bugzilla bug: 111179

Contributor name: Morten

Contribution size: 100 LOC

Committer: Zhiqiang Qian

 

Component:  BIRT online help

Bugzilla bug: 131009 Provide context-sensitive help links for BIRT UI

contributor's name:  David R. Cole, IBM

contribution size:  220KB

committer: Jane Tatchell

 

 

Component: BIRT Chart

Bugzilla bug: 169492

Contributor name: Susan Cline

Contribution size: 200 LOC

Committer: Nina Li

 

Component: Build

Bugzilla bug: 169714

Contributor name: Sunitha Kambhampati

Contribution size: 2.61kb

Committer: xgu

 

 

Component: org.eclipse.birt.report.engine

Bugzilla bug: 17687

Contributor name: Deepa Remesh <dremesh@gmail.com>

Contribution size: 1 line (This can be in lines of code or KB/MB)

Committer: Wei Wang

 

Component: org.eclipse.birt.core

Bugzilla bug: 190154, 190157

Contributor name: Roman Arkhangelskiy <rarkhangelskiy@parasoft.com>

Contribution size: 12 code points (This can be in lines of code or KB/MB)

Committer: Wei Wang

 

 

Section 3: Third party products

 

Third Party Software

License

Link to License

Comment 1

 

Comment 2

 

Rhino 1.6R1

NPL 1.1

http://www.mozilla.org/MPL/NPL-1.1.html

 

Jar files only

No modification

 

Apache Derby 10.1.2.1

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

Jakarta Commons CLI 1.0

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Jar files only

 

No modification

 

JTidy R7

JTidy Project License

http://jtidy.sourceforge.net/license.html

Jar files only

 

No modification

 

Simple API for CSS 1.3

W3C License

http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231

Jar files only

 

No modification

 

Flute 1.3

 

W3C License

http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231

Jar files only

 

No modification

 

Commons codec1.3

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

Xerces2 Java Parser 2.6.2

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

Apache Axis 1.3

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

Prototype.js 1.4.0

 

http://dev.rubyonrails.org/browser/spinoffs/prototype/LICENSE

Javascript lib

No modification

 

Batik 1.6

Apache Batik Public License

                               

http://xml.apache.org/batik/license.html

 

Jar files only

No modification

 

Commons-cli

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jar files only

 

No modification

 

iText 1.5.2