BIRT 2.5 Project Log file

 

Section 1: List of BIRT committers

 

+---------------+-------------+

| FName         | LName       |

+---------------+-------------+

| Aneesh        | Kulkarni    |

| Alan          | Li          |

| Ahmed         | Moharram    |

| Aniruddha     | Shevade     |

| Baoliang      | Liu         |

| Bhanu         | Prakash     |

| Catherine     | Block       |

| Chen          | Chao        |

| Chen          | Chen        |

| Chenzhong     | Yu          |

| Dazheng       | Gao         |

| Derek         | Lai         |

| Dan           | Lu          |

| David         | Michonneau  |

| Denis         | Roy         |

| Fang          | Xu          |

| Gang          | Liu         |

| Gary          | Xue         |

| Hank          | Christensen |

| Heng          | Li          |

| Hongchang     | Lin         |

| Haijia        | Tong        |

| Hongxia       | Wang        |

| he            | xingjie     |

| Houqiang      | Yan         |

| Ian           | Liu         |

| Jerry         | Cheng       |

| Jianchao      | Li          |

| Jingtao       | Yang        |

| Jiaying       | Liu         |

| Jianqiang     | Luo         |

| Jun           | Ouyang      |

| Jane          | Tatchell    |

| Jason         | Weathersby  |

| Julie         | Yang        |

| Jun           | Zhai        |

| Jian          | Zhou        |

| Kai           | Shen        |

| Krishna       | Venkatraman |

| Linda         | Chan        |

| Liwen         | Chen        |

| Lina          | Kemmel      |

| Liesbeth      | Matthieu    |

| Lixing        | Yao         |

| Liang         | Yu          |

| Lin           | Zhu         |

| Mike          | Boyersmith  |

| Mike          | Chen        |

| Mark          | Coggins     |

| Mohamed       | El-Kholy    |

| Mei           | Jian        |

| Milind        | Padhye      |

| Mingxia       | Wu          |

| Nola          | Hague       |

| Nina          | Li          |

| Paul          | Clenahan    |

| Petter        | Ivmark      |

| Peter         | Lai         |

| Paul          | Rogers      |

| Qi            | Liang       |

| Qingwei       | Song        |

| Qiangsheng    | Wang        |

| Roshanak      | Afsarifard  |

| Roshan        | Ail         |

| Rohit         | Colaco      |

| Rima          | Kanguri     |

| Renuka        | Kanna       |

| Rick          | Lu          |

| Shasha        | Hu          |

| Sue           | Lee         |

| Sheldon       | Lee-Loy     |

| Sanyong       | Liu         |

| Shixiong      | Ouyang      |

| Scott         | Rosenbaum   |

| Steve         | Schafer     |

| Stanley       | Wang        |

| Sissi         | Zhu         |

| Tianmin       | Huang       |

| Utpal         | Bhatt       |

| Venkateswaran | Iyer        |

| Vincent       | Petry       |

| Wenbin        | He          |

| Wenfeng       | Li          |

| Wenjie        | Tu          |

| Wei           | Wang        |

| Wei           | Yan         |

| Xiaoying      | Gu          |

| Xiaofeng      | Zhang       |

| Xiang         | Li          |

| Xiong         | Zhang       |

| Xuelan        | Li          |

| Xudong        | Ma          |

| Xiaohu        | Zhang       |

| Xingsheng     | Zhu         |

| Yuejie        | Chen        |

| Yasuo         | Doshiro     |

| Yu            | Li          |

| Yaohua        | Ma          |

| Yu            | Chen        |

| Yulin         | Wang        |

| Yueqiang      | Wang        |

| Yi            | Wang        |

| Zhongbo       | Li          |

| Zheng         | Lin         |

| Zhen          | Luo         |

| Zhiqiang      | Qian        |

| Zhao          | Wei         |

| Zhipeng       | Zhang       |

| Larry         | Liang       |

| Mike          | Fox         |

+---------------+-------------+

 

 

 

Section 2: Contributions from non-committers

 

Component: BIRT Chart

Bugzilla bug: 111179

Contributor name: Morten

Contribution size: 100 LOC

Committer: Zhiqiang Qian

 

Component:  BIRT online help

Bugzilla bug: 131009 Provide context-sensitive help links for BIRT UI

contributor's name:  David R. Cole, IBM

contribution size:  220KB

committer: Jane Tatchell

 

 

Component: BIRT Chart

Bugzilla bug: 169492

Contributor name: Susan Cline

Contribution size: 200 LOC

Committer: Nina Li

 

Component: Build

Bugzilla bug: 169714

Contributor name: Sunitha Kambhampati

Contribution size: 2.61kb

Committer: xgu

 

 

Component: org.eclipse.birt.report.engine

Bugzilla bug: 17687

Contributor name: Deepa Remesh <dremesh@gmail.com>

Contribution size: 1 line (This can be in lines of code or KB/MB)

Committer: Wei Wang

 

Component: org.eclipse.birt.core

Bugzilla bug: 190154, 190157

Contributor name: Roman Arkhangelskiy <rarkhangelskiy@parasoft.com>

Contribution size: 12 code points (This can be in lines of code or KB/MB)

Committer: Wei Wang

 

BIDI contribution from IBM:

BIRT component:  BIRT design engine, BIRT engine, BIRT chart, BIRT viewer, BIRT report designer

Bugzilla number:  222072, 222170, 223345,225140,225180,225536,225539,225540, 225547,225548,225549,225560,228244,225536

Size of the contribution:  around 1000 lines of code

Committer name: Wenbin He

Contributor name:

Ira Fishbein, IBM
Lina Kemmel, IBM

Mohamed El-Kholy, IBM,

Mohamed Tarief,       IBM,               

                       

 

 

Section 3: Third party products

 

 

 

Third Party Software

CQ#

License

Link to License

Comment 1

 

Comment 2

 

Rhino 1.7R1

3176

NPL 1.1

http://www.mozilla.org/MPL/NPL-1.1.html

 

Jar files only

No modification

 

Apache Derby 10.3.1.4

1883

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

Jakarta Commons CLI 1.0

218

 

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Jar files only

 

No modification

 

JTidy R7

295

JTidy Project License

http://jtidy.sourceforge.net/license.html

Jar files only

 

No modification

 

Flute 1.3

 

272

 

W3C License

http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231

Jar files only

 

No modification

 

Commons codec1.3

213

 

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

Xerces2 Java Parser 2.9.0

3348

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

* Xalan-J 2.7.1 (subset)

3350,

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

* XML Commons Resolver 1.2

3351

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Jar files only

 

No modification

 

* XML-APIs 1.3.04

3352

Apache 2.0, Public Domain and W3C

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Jar files only

 

No modification

 

Apache Axis 1.4

2362

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

* JAX-RPC 1.1.0

 

3353

Common Development and Distribution License V 1.0

http://www.sun.com/cddl/cddl.html

Jar files only

 

No modification

 

* SOAP (SAAJ) 1.2.0

3354

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

* Commons Discovery 0.2

3355

Apache 1.1

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1

Jar files only

 

No modification

 

* Log4J 1.2.13

3338

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

 

No modification

 

* WSDL4J 1.5.1

3339

Common Public License 1.0

http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php

Jar files only

 

No modification

 

Prototype.js 1.4.0

309

 

MIT license

http://dev.rubyonrails.org/browser/spinoffs/prototype/LICENSE

Javascript lib

No modification

 

Batik 1.6

209

 

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

No modification

 

* FOP Transcoder 1.0 beta2

3340

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

No modification

 

* Apache FOP/Avalon

229

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

No modification

 

* Commons Logging 1.0.3

3342

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

No modification

 

*  Simple API for CSS 1.3

265

Apache 2.0, W3C

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

No modification

 

* DOM SMIL Animation 1.0 Java Binding (subset)

3387

W3C

http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231

Jar files only

No modification

 

* DOM SVG Animation Java Binding 1.1.0

3388

W3C

http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231

Jar files only

No modification

 

iText 1.5.4

2114

Dual MPL / GPL (choose MPL); Modified BSD, MIT Style with "no endorsement" clause; Apache 2.0; Adobe Open Source License (custom); Unicode License (based on MIT); Bouncy Castle License (based on MIT)

 

http://www.lowagie.com/iText/download.html

Jar files only

No modification

 

osgi.compendium Version: 4.1.0

3346

Apache 2.0

 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

No modification

 

xalan.jar 2.7.0

1761

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

No modification

 

serializer.jar 2.7.0

1762

Apache 2.0

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 

Jar files only

No modification

 

BIDI support contribution

2260

EPL

http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html

Jar files only

No modification

 

ICU4J and ICU4J replacement Version: 4.0.1

 

3345

MIT license with no endorsement clause and Unicode license

http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html

Jar files only

No modification

 

 

Line items marked with an asterisk (*) are part of the main unmarked third party product, listed just above them.